Cyfrowa slawistyka

OPIS

Celem grupy roboczej jest rozwój i efektywne wykorzystanie zintegrowanej krajowej i europejskiej przestrzeni badawczej, obejmującej infrastrukturę badawczą (w tym informatyczną), na potrzeby badań w zakresie językoznawstwa slawistycznego i dyscyplin pokrewnych. Infrastrukturę będzie można wykorzystać w innych dziedzinach nauki. Projekt obejmuje następujące moduły:
– Budowę europejskiego wielojęzycznego banku terminologicznego językoznawstwa slawistycznego dostosowanego do badań terminologicznych, obejmujących 13 języków słowiańskich: polski, białoruski, bułgarski, chorwacki, czeski, dolnołużycki, górnołużycki, macedoński, rosyjski, serbski, słowacki, słoweński, ukraiński, a także ze względu na ogólnodostępność banku w Internecie – język angielski. Użytkownikami banku terminologicznego, zawierającego terminy reprezentatywne dla językoznawstwa slawistycznego, będą głównie specjaliści z tej dziedziny, a także inni językoznawcy, pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, terminolodzy i leksykografowie, redaktorzy wydawnictw naukowych, tłumacze, nauczyciele i licealiści.
– Rozwój zasobów informacyjnych bazy bibliograficznej i repozytorium opartych na wiedzy z zakresu ogólnoeuropejskiego językoznawstwa slawistycznego, językoznawstwa kontrastywnego słowiańsko-niesłowiańskiego i dyscyplin pokrewnych (gromadzenie, selekcja, przetwarzanie i udostępnianie informacji użytkownikom). Wykorzystana zostanie infrastruktura informatyczna do rozwoju funkcjonalności bazy bibliograficznej, banku terminologicznego i repozytorium tekstów. Nowatorskim i użytecznym rozwiązaniem będzie nieograniczony językowo (we wszystkich językach słowiańskich i w języku angielskim) dostęp do wielojęzycznego zbioru informacyjnego systemu.

Cele grupy

a) Stworzenie europejskiego wielojęzycznego banku terminologicznego językoznawstwa slawistycznego. Leksyka słownika odwzorowywać będzie pole semantyczne tej dziedziny wiedzy;
b) Rozwój zasobów informacyjnych bibliograficznej bazy danych i repozytorium tekstów naukowych, opartych na wiedzy z zakresu europejskiego językoznawstwa slawistycznego, językoznawstwa kontrastywnego słowiańsko-niesłowiańskiego i dyscyplin pokrewnych (gromadzenie, selekcja, przetwarzanie i udostępnianie informacji użytkownikom);
c) budowa wielojęzycznego e-słownika słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego w ponad 10 językach słowiańskich i języku angielskim;
d) budowa gniazdowych słowników terminologii lingwistycznej w języku polskim i w pozostałych językach słowiańskich, reprezentowanych w produkcji wydawniczej językoznawstwa slawistycznego (o której informacja jest włączana do bazy systemu iSybislaw);
e) wykorzystanie narzędzi cyfrowych do przetwarzania informacji dot. istniejących zasobów informacyjnych (iSybislaw) oraz tekstowych i informacyjnych (iReteslaw) (m.in. przetwarzanie tekstu w jednym alfabecie w tekst w innym alfabecie zgodnie z obowiązującą normą);
f) zintegrowanie narzędzi cyfrowych automatycznego (maszynowego) przekładu nazw geograficznych z różnych (obligatoryjnie ze wszystkich języków słowiańskich, angielskiego, niemieckiego i francuskiego) na język polski dla potrzeb przetwarzania informacji w bazie iSybislaw i bazie repozytoryjnej iReteslaw.

UCZESTNICY

  • Instytut Slawistyki PAN
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Uniwersytet Warszawski
  • Uniwersytet Wrocławski
  • Instytut Badań Literackich PAN
  • Instytut Języka Czeskiego AN CzR w Pradze
  • Instytut Języka Ukraińskiego NANU w Kijowie
  • Instytut Słowianoznawstwa RAN w Moskwie, Rosja
  • Uniwersytet im. M.W. Łomonosowa w Moskwie
  • Centrum Badań nad Kulturą, Literaturą i Językiem NANB w Mińsku
  • Uniwersytet w Zagrzebiu
  • Uniwersytet w Mariborze

ZESPÓŁ BADAWCZY

dr Zofia Rudnik-Karwatowa
(Instytut Slawistyki PAN)

dr Paweł Kowalski
(Instytut Slawistyki PAN)

dr Marcin Fastyn
(Instytut Slawistyki PAN)

mgr Jakub Banasiak
(Instytut Slawistyki PAN)

mgr Ewa Wróblewska
(Instytut Slawistyki PAN)

dr Agnieszka Pluwak
(Instytut Slawistyki PAN)

prof. Wiesław Babik
(Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ)

prof. Bożenna Bojar
(Wydział Neofilologii UW)

prof. Genadz’ Cychun
(Centrum Badań nad Kulturą, Literaturą  i Językiem NANB)

prof. Evgenìâ Karpìlovs’ka
(Instytut Języka Ukraińskiego NANU w Kijowie)

dr Małgorzata Kornacka
(Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW)

dr Iwona Łuczków
(Instytut Filologii Słowiańskiej UWr)

dr Maciej Maryl
(Instytut Badań Literackich PAN)

mgr Zenon Mikos
(Biblioteka Sejmowa)

dr Błażej Osowski
(Instytut Filologii Polskiej UAM)

dr Oksana Ostapczuk
(Instytut Słowianoznawstwa RAN; Uniwersytet im.  M.W. Łomonosowa w Moskwie)

dr Jana Papcunová
(Instytut Języka Czeskiego AN CzR)

dr Maria Przastek-Samokowa
(Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW)

prof. Irena Stramljič Breznik
(Wydział Filozoficzny, Uniwersytet w Mariborze)

prof. Barbara Kryżan-Stanojević
(Wydział Filozoficzny, Uniwersytet w Zagrzebiu)

mgr Piotr Wciślik
(Instytut Badań Literackich PAN)

dr Jaugenia Volkava
(Centrum Badań nad Kulturą, Literaturą  i Językiem NANB)

CZAS
10 lat

KONTAKT

dr Paweł Kowalski
kowalion@wp.pl
Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej Instytutu Slawistyki PAN